باکس آفیس ویکند

باکس آفیس سینما با قابلیت تعریف چندین باکس آفیس با اطلاعات متفاوت

بروزرسانی:‌ هرچهارشنبه

 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته $30.1M
 • فروش کل $30.1M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته $17.3M
 • فروش کل $75.9M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته $15.4M
 • فروش کل $127.7M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته $5.9M
 • فروش کل $22.5M
 • هفته اکران 5
 • فروش اخرهفته $4.2M
 • فروش کل $206.0M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته $4.0M
 • فروش کل $58.6M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته $3.5M
 • فروش کل $45.5M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته $3.1M
 • فروش کل $10.7M
 • هفته اکران 14
 • فروش اخرهفته $2.1M
 • فروش کل $678.3M
 • هفته اکران 13
 • فروش اخرهفته $1.5M
 • فروش کل $182.6M